Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski znajduje się niemal 15 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 450 ha lasów prywatnych.

Rzeźba terenu nadleśnictwa uformowała się w następstwie erozyjnej działalności wód roztopowych płynących od moren czołowych fazy pomorskiej i wód rzecznych pochodzących z południa. Dużą formę erozyjną Kotliny Torunskiej tworzy 11 poziomów terasowych zarówno erozyjnych, jak i erozyjno-akumulacyjnych. Piaszczyste terasy były bardzo podatne na działalność wiatru w okresie późnego glacjału i na począku holocenu, w zwiazku z czym na większości poziomów terasowych rozwinęły się wydmy i pola piasków przewianych. Dominują tu wydmy paraboliczne i wałowe osiągające nawet 30 m wysokości względnej, na zapleczu których występują niecki deflacyjne z warstwami torfu lub murszu. 


Miejsca postoju pojazdów przy drodze krajowej

Nadleśnictwo Solec Kujawski udostępnia przy drodze krajowej nr 10 dwa nowe miejsca postoju pojazdów. Są one wyposażone w wiaty z ławami i stołami. Serdecznie zapraszamy do korzystania !

Nadleśnictwo Solec Kujawski udostępnia przy drodze krajowej nr 10 dwa nowe miejsca postoju pojazdów. Są one wyposażone w wiaty z ławami i stołami. Znajdują sie także informacje dotyczące profilaktyki przeciwpożarowej. Oba miejsca postojowe są oficjalnie wprowadzone do organizacji ruchu drogowego i całodobowo monitorowane. Serdecznie zapraszamy do korzystania ! 

Nasze miejsca postoju znajdziesz również na Portalu wypoczynkowo-turystycznym restbox.pl


Miejsca postoju pojazdów

W ramach Programu "Aktywne udostępnianie lasu" Nadleśnictwo Solec Kujawski w miejscach gdzie istniała potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego udostępnia sześć nowych miejsc postoju pojazdów.

Z początkiem 2013 roku Nadleśnictwo Solec Kujawski przystąpiło do Programu PGL LP "Aktywne udostępnianie lasu". Program ten wprowadził Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Zarządzeniem nr 12 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu PGL LP "Aktywne udostępnianie lasu na 2013 rok" oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych LP w zakresie wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej. Załącznikami do zarządzenia są: Standard parkingu leśnego (PL) oraz Standard miejsca postoju pojazdów (MPP). 

W przepisach prawa polskiego brak jest zapisów definiujących pojęcie miejsca postoju pojazdów, dlatego na potrzeby niniejszego programu opracowana została definicja takiego miejsca przedstawiona poniżej:

Miejsce postoju pojazdów to obiekt wyposażony w urządzenia turystyczno-wypoczynkowe oraz wydzielone miejsca postojowe, umożliwiające przemieszczającym się turystom bezpieczny postój na terenach PGL LP. Miejsca postoju pojazdów w odróżnieniu od parkingów leśnych nie muszą posiadać urządzeń sanitarnych.

Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w miejscach gdzie istniała potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego zlokalizowano 6 takich miejsc postoju pojazdów (AUL):

  1. Leśnictwo Miejskie w oddz. 84 ("Chrośnianka").
  2. Leśnictwo Miejskie w oddz. 144 ("Ułanka").
  3. Lesnictwo Jezierce w oddz. 105A ("Radiowe").
  4. Leśnictwo Łażyn w oddz. 181 ("Wypaleniska").
  5. Leśnictwo Leszyce w oddz. 132 ("Leszyce").
  6. Leśnictwo Dębinka w oddz. 44 ("Mały Łażyn").

Ponadto na terenie Nadleśnictwa istnieją jeszcze 4 miejsca postoju pojazdów nie wchodzące w skład AUL:

  1. Leśnictwo Miejskie w oddz. 228 (przy drodze krajowej nr 10).
  2. Leśnictwo Jezierce w oddz. 238/217.
  3. Leśnictwo Zagórzanka w oddz. 236/235 (przy drodze krajowej nr 10).
  4. Leśnictwo Leszyce w oddz. 60.

Powyższe miejsca postoju pojazdów oznaczone zostały na poniższych mapach wraz ze szczegółami dojazdu.

 

Nasze miejsca postoju znajdziesz również na Portalu wypoczynkowo-turystycznym restbox.pl