Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat FSC

Certyfikat FSC jest dokumentem stwierdzającym zgodność działań ze standardami Dobrej Gospodarki Leśnej opracowanymi przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council (FSC).

Certyfikat FSC

 

Po raz pierwszy ten prestiżowy dokument oznaczający, że drewno pochodzi z lasów gdzie spełnione są Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu uzyskała w 2002 roku. Po upływie 5 lat certyfikat stracił ważność, ponieważ na taki okres został wydany. Dlatego koniecznym było wystąpienie o tzw. audyt wznawiający. Podczas audytu wznawiającego kontroli poddano 5 nadleśnictw (Jamy, Różanna, Skrwilno, Solec Kujawski, Żołędowo), oraz biuro RDLP w Toruniu. W wyniku tego audytu lasy RDLP w Toruniu otrzymały Certyfikat o numerze SGS-FM/COC-000916 ważny od 02.01.2008 do 01.01.2013.

Pod koniec 2012 r. kontrolerzy z firmy SGS Polska, przeprowadzili kolejny tzw. audyt wznawiający w RDLP w Toruniu – konieczny do przedłużenia wygasającego 1 stycznia 2013 r. poprzedniego certyfikatu FSC. W 4 losowo wybranych nadleśnictwach (Dobrzejewice, Rytel, Woziwoda i Zamrzenica) sprawdzono zgodność prowadzonej gospodarki leśnej ze szczegółową listą kontrolną, określającą przez FSC zasady, kryteria i wskaźniki dobrej gospodarki leśnej.

W wyniku tego audytu lasy RDLP w Toruniu otrzymały Certyfikat o numerze SGS-FM/COC-000916 ważny od 02.01.2013 do 01.01.2018. 

Pod koniec 2017 r. kontrolerzy z firmy SGS Polska, przeprowadzili kolejny tzw. audyt wznawiający w RDLP w Toruniu – konieczny do przedłużenia wygasającego 1 stycznia 2018 r. poprzedniego certyfikatu FSC. W wybranych nadleśnictwach sprawdzono zgodność prowadzonej gospodarki leśnej ze szczegółową listą kontrolną, określającą przez FSC zasady, kryteria i wskaźniki dobrej gospodarki leśnej.

W wyniku tego audytu lasy RDLP w Toruniu otrzymały Certyfikat o numerze SGS-FM/COC-000916 ważny od 02.01.2018 do 01.01.2023.

Nadleśnictwo Solec Kujawski tak jak wszystkie pozostałe nadleśnictwa dyrekcji toruńskiej otrzymało zanumerowaną kopię certyfikatu głównego.

 

FSC jest organizacją skupiającą instytucje zainteresowane promocją gospodarki leśnej odpowiedzialnej społecznie i przyrodniczo. FSC jest organizacją typu non-profit.

Celem działalności tej organizacji jest popularyzacja spsobu działalności gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie.

 

ZASADNICZE ELEMENTY SYSTEMU FSC

  1. Standardy - opisują prowadzenie dobrej gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki leśnej z tymi standardami (certyfikacja FM).
  2. System - kontrola pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne (certyfikacja Coc).
  3. Zasady użycia logo - oznakowanie każdego produktu pochodzącego z certyfikowanych lasów.

Certyfikat FSC jest dobrowolnym znakiem o który ubiegają się sprzedawcy drewna i jego produktów u akredytowanych jednostek.

 

Znak FSC oznacza, że drewno pochodzi z lasów gdzie spełnione są Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej.

 

W 2005 roku (25 listopada) Walne Zebranie członków Związku Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska" przyjęło dokument pod nazwą "Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce".

 

10 ZASAD FSC

ZASADA 1: Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC - Gospodarka leśna powinna uwzględniać wszystkie odnośne prawa danego kraju, międzynarodowe traktaty i porozumienia, których dany kraj jest sygnatariuszem, oraz winna być zgodna ze wszystkimi zasadami i kryteriami FSC.
ZASADA 2: Odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw - Tytuły własności i długoterminowe prawa użytkowania zasobów lądowych i leśnych powinny być jasno określone, udokumentowane i posiadać moc prawną.
ZASADA 3: Prawa ludności rdzennej - Należy jasno zdefiniować, udokumentować i uznać prawnie normy prawne i zwyczajowe ludności rdzennej do posiadania, użytkowania oraz gospodarowania własnością leśną.
ZASADA 4: Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników – Proces gospodarowania lasami będzie przyczyniać się do długotrwałego dobrobytu społecznego i ekonomicznego danego społeczeństwa i pracowników leśnych.
ZASADA 5: Korzyści z lasu - Gospodarka leśna powinna prowadzić do efektywnego wykorzystania różnorodnych produktów i usług leśnych tak aby zapewnić dobrą kondycję ekonomiczną oraz korzyści środowiskowe i społeczne.
ZASADA 6: Oddziaływanie na środowisko - Gospodarka leśna powinna chronić różnorodność biologiczną i wartości z nią związane, zasoby wodne, gleby, rzadkie i nietrwałe ekosystemy, oraz walory krajobrazowe, co w rezultacie pozwoli utrzymywać funkcje ekologiczne lasu oraz integralność lasu ze środowiskiem.
ZASADA 7: Plan urządzenia - Należy sporządzić, wprowadzić w życie oraz uaktualniać plan urządzenia stosownie do zakresu i intensywności działań. Plan powinien jasno definiować długofalowe cele urządzania i środki do ich osiągania.
ZASADA 8: Monitorowanie i ocena - Należy prowadzić monitorowanie, stosownie do zakresu i intensywności gospodarki leśnej, w celu dokonania oceny stanu lasu, ilości pozyskiwanych produktów leśnych, kontroli pochodzenia produktu, działań gospodarczych, oraz ich wpływu społecznego i środowiskowego.
ZASADA 9: Zachowanie lasów o szczególnej wartości – gospodarowanie w lasach o wysokiej wartości powinno służyć zachowaniu i wzmacnianiu cech charakterystycznych takiego lasu; zasada zapobiegania musi stanowić zasadę wiodącą w procesie podejmowania decyzji dotyczących lasów o szczególnej wartości.
ZASADA 10: Plantacje - Plantacje należy planować i prowadzić zgodnie z Zasadami FSC od 1-9, zasadą 10 i jej kryteriami. Plantacje mogą dostarczać szeregu korzyści społecznych i ekonomicznych oraz mogą się przyczyniać do zaspokojenia światowego zapotrzebowania na produkty leśne. Plantacje powinny uzupełniać proces gospodarowania lasami naturalnymi, odciążyć je oraz promować odnowę i ochronę lasów naturalnych.

 

Krajowy standard gospodarki leśnej FSC w Polsce

 

Więcej informacji na temat FSC znajduje się na stronie internetowej:

www.fsc.org 

Resources to get


Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Certyfikat PEFC

Niezależni audytorzy sprawdzili zgodność prowadzonej gospodarki leśnej przez jednostki RDLP w Toruniu z polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Pozytywny wynik audytu pozwala toruńskiej dyrekcji legitymować się już drugim certyfikatem, obok certyfikatu FSC.

W dniach 7 i 17-18 listopada 2011 r. audytorzy z Urzędu Dozoru Technicznego odwiedzili nadleśnictwa: Czersk, Jamy, Osie,  Toruń, Woziwoda i Żołędowo, sprawdzając zgodność systemu zarządzania RDLP z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych, zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, utrzymanie społeczno-ekonomicznych funkcji lasów i inne. Audytowi poddano również system zarządzania i nadzoru biura toruńskiej dyrekcji.

18 listopada audytorzy, podczas audytu końcowego, stwierdzili spełnienie wszystkich kryteriów audytu. W ślad za pozytywnym jego wynikiem zarekomendowali oni Radzie PEFC Polska Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu do przyznania jej certyfikatu PEFC.

Po kolejnym audycie przeprowadzonym przez firmę SGS w grudniu 2014 roku, certyfikat PEFC został przedłużony do 28.11.2017 r.

Po kolejnym audycie przeprowadzonym przez firmę SGS w listopadzie 2017 roku, certyfikat PEFC został przedłużony do 28.11.2020 r. Nadleśnictwo Solec Kujawski otrzymało numer subcertyfikatu 14/0193-19 wydanego do certyfikatu PEFC-14/0193, przyznanego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Certyfikat PEFC

KRYTERIA I WSKAŹNIKI CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ

KRYTERIUM I: Utrzymanie, odpowiednie wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla.

KRYTERIUM II: Zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych.

KRYTERIUM III: Utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów.

KRYTERIUM IV: Zachowanie, ochrona o odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej.

KRYTERIUM V: Utrzymanie i rozszerzenie ochronnych funkcji lasów zwłaszcza funkcji glebowo- i wodochronnych.

KRYTERIUM VI: Utrzymanie i rozwój innych społeczno-ekonomicznych funkcji lasów.

 

Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów

 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

Resources to get


Srebrny Certyfikat dla Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Solec Kujawski otrzymało Srebrny Certyfikat za Zielony Punkt Kontrolny

W marcu br. Nadleśnictwo Solec Kujawski z rąk Pana Wiktora Malinowskiego, członka Zarządu Fundacji Sport i Przyroda (pełniącego jednocześnie funkcję Dyrektora komisji Certyfikatu ZPK) Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Biegu na Orientację Leśników  otrzymało CERTYFIKAT SREBRNY przyznany za realizację projektu "Trasa BnO" spełniającego kryteria koncepcji udostępniania lasu "Zielony Punkt Kontrolny".

Certyfikat obejmuje teren Nadleśnictwa Solec Kujawski według wyznaczonej trasy i obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na temat Zielonego Punktu Kontrolnego oraz wyznaczonej trasy na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski można znaleźć na naszej stronie w zakładce zielony punkt kontrolny


Współpraca z BIG

Nadleśnictwo Solec Kujawski od marca 2015 roku uczestniczy w Programie Biura Informacji Gospodarczej Firma Wiarygodna Finansowo.

Współpraca z BIG InfoMonitor

Program Firma Wiarygodna Finansowo jest realizowany jest przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play.

przeczytaj więcej o programie firma wiarygodna finansowo