Asset Publisher Asset Publisher

Retencja nizinna - Projekty Lasów Państwowych 2014 - 2020

Nadleśnictwo Solec Kujawski uczestniczy w realizacji projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych


Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody. 


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

Planowane w ramach projektu zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Solec Kujawski obejmuje budowę zbiornika małej retencji (także do celów ppoż).

Zadanie obejmuje:

1. Budowę zastawek na cieku odprowadzającym wodę.

2. Umocnienie brzegów cieku przed i za zastawkami.

3. Obłożenie kamieniami części zbiornika w bezpośrednim sąsiedztwie zastawki w celu "unaturalnienia" i stabilizacji skarp.  

 


Ochrona przeciwpożarowa - Projekty Lasów Państwowych 2014 - 2020

Nadleśnictwo Solec Kujawski uczestniczy w realizacji projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

 

Planowane w ramach projektu zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Solec Kujawski obejmuje monitoring przeciwpożarowy obszarów leśnych, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski za pomocą urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego lasu z torem wizyjnym HDTV.

Zadanie obejmuje:

1. Budowę dwóch wież obserwacyjnych do nadzoru wizyjnego obszaru leśnego.

2. Instalację sprzętu o rozdzielczości HD do nadzoru wizyjnego obszaru leśnego.


Projekty LP 2007-2013 - PROW 2007-2013 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej

Nadleśnictwo Solec Kujawski uczestniczyło w realizacji projektu „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Logo projektu

Nadleśnictwo SOLEC KUJAWSKI uczestniczyło w realizacji projektu „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Metryka projektu:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Projekt realizowany był w ramach 2 osi priorytetowej Poprawa Środowiska Naturalnego i Obszarów Wiejskich - strona programu www.minrol.gov.pl w ramach działania 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu to 117 459 000 zł. Był on realizowany na terenie nadleśnictw całej Polski.

Celem projektu było:
1. Odnowienie i pielęgnacja drzewostanów zniszczonych.
2. Wprowadzanie mechanizmów zapobiegającym katastrofom naturalnym.
3. Ochrona prewencyjna lasów zagrożonych pożarem.
 

W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski realizowane były następujące działania:

1. Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 3 wyznaczonej w planie urządzenia lasu jako dojazd pożarowy w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej (wg schematu II).

2. Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 13 wyznaczonej w planie urządzenia lasu jako dojazd pożarowy w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej (wg schematu II).

3. Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 14 wyznaczonej w planie urządzenia lasu jako dojazd pożarowy w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej (wg schematu II).

4. Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 17 wyznaczonej w planie urządzenia lasu jako dojazd pożarowy w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej (wg schematu II).

5. Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 18 wyznaczonej w planie urządzenia lasu jako dojazd pożarowy w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej (wg schematu II).

6. Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 26 wyznaczonej w planie urządzenia lasu jako dojazd pożarowy w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej (wg schematu II).

Zgodnie z terminem Programu PROW 2007-2013 przebudowa dróg leśnych pożarowych planowana jest także pod koniec roku 2013.

 

Nadleśnictwo Solec Kujawski działania związane z przebudową dróg leśnych pożarowych zakończyło w październiku 2013 r.
 


Projekty LP 2007-2013 - Rekultywacja terenów na cele przyrodnicze

Nadleśnictwo Solec Kujawski uczestniczyło w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”.

 

 

Nadleśnictwo Solec Kujawski uczestniczyło w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"
 

Projekt realizowany był w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Był on realizowany na terenie całej Polski w 58 nadleśnictwach, a jego działania obejmowały zasięgiem obszar ponad 30 000 ha.

Celem projektu było przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.
 

W ramach projektu realizowane były następujące działania:
1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
2. Ocena przyrodnicza terenów.
3. Ocena geośrodowiskowa terenów.
4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych.
5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu.
6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego.
7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk.
8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

 

Nadleśnictwo Solec Kujawski główne działania związane z rozbiórką i porządkowaniem terenu oraz usuwaniem zanieczyszczeń gruntowych zakończyło w grudniu 2011 r.


Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

Adres strony internetowej projektu:
www.ckps.lasy.gov.pl zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów