Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przeciwpożarowa - Projekty Lasów Państwowych 2014 - 2020

Nadleśnictwo Solec Kujawski uczestniczy w realizacji projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

 

Planowane w ramach projektu zadania realizowane przez Nadleśnictwo Solec Kujawski obejmują roboty budowlane dotyczące monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski za pomocą urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego lasu z torem wizyjnym HDTV oraz usługi nadzoru.

Zadania obejmują trzy postępowania dotyczące:

1. Budowy dwóch wież stalowych przeciwpożarowych obserwacyjnych do nadzoru wizyjnego obszaru leśnego.

2. Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową wież stalowych przeciwpożarowych obserwacyjnych.

3. Dostawy i montażu na wybudowanych wieżach obserwacyjnych przeciwpozarowych specjalistycznych urzadzeń do wykrywania pożarów (sprzętu o rozdzielczości HD do nadzoru wizyjnego obszaru leśnego).