Lista aktualności Lista aktualności

Ważna Narada dla Ważnego Dokumentu!

W dniu 24 września 2019 r. w biurze Nadleśnictwa Solec Kujawski odbyła się narada dotycząca opracowania nowego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Solec Kujawski.

Mowa o Komisji Założeń Planu - naradzie zwoływanej przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych po wykonaniu prac przygotowawczych do planu urządzenia lasu w ósmym roku obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu. 

W posiedzeniu Komisji biorą udział: pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pracownicy nadleśnictwa, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zespołu Ochrony Lasu, Ligi Ochrony Przyrody, właściwych terenowo urzędów miast, gmin i starostw, komend powiatowych i wojewódzkich policji i PSP, odbiorcy drewna oraz wszelkie inne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zainteresowane opracowaniem planu urządzenia lasu.

Podstawowym zadaniem Komisji Założeń Planu jest sformułowanie „Założeń do Planu Urządzenia Lasu” (szczegółowego leśnego planu gospodarczego, podstawowego dokumentu gospodarki leśnej opracowywanego dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na okres 10 lat) oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000”.

Komisji Założeń Planu przewodniczy dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia KZP ujmowane są w protokole, który podpisuje dyrektor RDLP.

Protokół ustaleń Komisji Założeń Planu sporządzany jest w dwu częściach:

Część A: wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych – zagadnienia referowane przez nadleśniczego (referat nadleśniczego);
Część B: założenia do planu urządzenia lasu. – zagadnienia referowane przez naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu RDLP (koreferat naczelnika).

Protokół ustaleń Komisji Założeń Planu jest załącznikiem do opisania ogólnego nadleśnictwa (elaboratu).

Obecnie w Nadleśnictwie Solec Kujawski obowiązuje Plan Urządzenia Lasu sporządzony na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku na podstawie stanu lasu na dzień 1 stycznia 2012 roku.

W związku z powyższym w ósmym roku obowiązywania tego planu, w dniu 24 września 2019 r. odbyła się rzeczona ważna narada - przed sporządzeniem planu urządzenia lasu.