Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przyrody - Projekty RDLP w Toruniu 2014-2020

Nadleśnictwo Solec Kujawski zakończyło realizację projektu "Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu".

Nazwa projektu: Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16) w ramach Osi priorytetowej 4. Region Przyjazny Środowisku dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększania ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI.

 

Planowany okres realizacji: 2014-2020 r.

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

Celem projektu jest ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura. Przedmiotem projektu jest poprawa i utrzymanie wartości przyrodniczych na wybranych cennych obszarach położonych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, obejmującej województwo kujawsko-pomorskie.

Realizacja ww. celu zostanie osiągnięta m.in. poprzez wykonanie działań ochronnych zawartych w Planach Zadań Ochronnych ustanowionych dla obszarów Natura 2000 oraz Planach Ochrony ustanowionych dla rezerwatów przyrody.

Projektem objętych jest 14 nadleśnictw podległych RDLP Toruń oraz biuro RDLP. W ramach projektu oprócz głównych działań ochronnych zawartych w Planach zadań Ochronnych ustanowionych dla obszarów Natura 2000 oraz Planach Ochrony ustanowionych dla rezerwatów przyrody będą realizowane inwestycje związane z:

 • przebudową dojazdów turystycznych,
 • opracowaniem tras leśnych ścieżek dydaktycznych,
 • utworzeniem arboretum,
 • utworzeniem przystanków edukacyjnych na ścieżkach edukacyjnych, szkółkach leśnych,
 • budową miejsc postoju na trasach ścieżek rowerowych,
 • remontem i modernizacją ścieżek edukacyjnych,
 • konserwacją urządzeń małej retencji,
 • badaniami hydrologicznymi i geodezyjnymi,
 • utworzeniem schronień zimowych dla nietoperzy,
 • naprawą i remontem infrastruktury zielonej, służącej celom ochronnym,
 • przebudową kładki widokowej,
 • doposażeniem piwnicy edukacyjnej,
 • rozbudową infrastruktury turystycznej,
 • odnowieniem ścieżki edukacyjnej w rezerwacie,
 • zakupem sprzętu optycznego i fotograficznego na potrzeby monitorowania działań ochronnych i biologii gatunków kręgowców na obszarach cennych przyrodniczo.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przywrócenie i zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na 331,47 ha powierzchni oraz uzyskanie lepszego statusu ochronnego samych siedlisk na 954,44 ha powierzchni. 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 370 035,21 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 997 889,21 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 3 398 205,76 zł

Wkład UE (EFRR) wynosi 3 398 205,76 zł

 

Planowane w ramach projektu zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Solec Kujawski obejmuje jedno postepowanie dotyczące:

1. Utworzenia schronień zimowych dla populacji nietoperzy - adaptacja obiektów (przewidzianych do likwidacji wybranych studzienek inspekcyjnych nieużywanego i będącego w trakcie demontażu rurociągu) dla potrzeb zimujących nietoperzy.

2. Zagospodarowania otoczenia (budki drewniane i trocinobetonowe dla nietoperzy).

3. Wykonania i montażu tablic edukacyjno-informacyjnych oraz ławek.

4. Wykonania folderów informacyjnych.

5. Prac geodezyjnych.

6. Nadzoru specjalistycznego w trakcie i po adaptacji obiektów.